تا به حال شده که تو سطح شهر دنبال چیزی بگردین اما پیداش نکنین؟
رادار، شبکه اجتماعی بازار با سرویس و قابلیتهای منحصر به فرد هست که این مشکل رو برای همه حل کرده.
تو این ویدئو نحوه ارسال درخواست در رادار رو باهم می بینیم.