گروه شغلی و موقعیت در رادار نسخه فروشگاه

  • تغییر گروه و زیر گروه شغلی:

امکان تغییر گروه شغلی، تنها یک بار در ماه امکان پذیر است.

  • تغییر موقعیت مکانی:

با زدن دکمه ویرایش می توانید در هر زمان موقعیت مکانی کسب و کار خود را تغییر دهید.