تا به حال شده که تو سطح شهر دنبال چیزی بگردین اما پیداش نکنین؟
رادار، شبکه اجتماعی بازار با سرویس و قابلیتهای جدیدی هست که این مشکل رو برای همه حل کرده. 

تو این ویدئو نحوه ثبت کد معرف در رادار رو باهم می بینیم.