جلوگیری از مزاحمت ها

برای مقابله با مزاحمت های احتمالی از سوی مشتریان می توانید به این روش اقدام فرمایید:

از بخش دکمه قرمز که روی هر درخواست قرار دارد نسبت به ریپورت کردن آن کاربر اقدام کنید.

رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین