در هر چیزی که می گویید یا هرکاری که انجام میدهید کاملاً حرفه ای عمل کنید.
بعنوان یک پزشک فروش، شما « کد اخلاقی » دارید که با آن، درمان ( مشتریان ) را دنبال می کنید.
شما هر یک از مشتریان را با احترام گذاشتن به آنها و حرفه ای بودن خود درمان می کنید.

راستی برای اینکه حرفه ای شوید باید تفاوت بین یک « مشتری » و یک « ارباب رجوع » را بفهمید. مشتری کسی است که شما چیزی را به او می فروشید. ارتباط شما با مشتری کاملاً بر اساس داد و ستد است. شما محصول یا خدمتی را در ازای مقدار خاصی از پول عرضه می کنید و خریدار را متقاعد می کنید که آن را از شما خریداری کند. سپس بسراغ مشتری بعدی می روید.
یک « مشتری موکل » با مشتری فوق الذکر کاملاً متفاوت است.

مشتری موکل کسی است که تحت حمایت شماست.
به همین منوال، هنگامی که شما با مشتریان و تماسها بگونه ای برخورد کنید که گویی آنها مشتریان موکل شما هستند در واقع با آنها بنحو متفاوتی رفتار کرده اید و آنها نیز بنوبه خود با شما بنحو متفاوتی رفتار خواهند کرد. هنگامی که شما با آنها بمثابه مشتریان موکل رفتار می نمایید و مدام در جستجوی راههایی هستید که در گرفتن تصمیمات صحیح به انها کمک، راهنمایی، از آنها محافظت و حمایت بعمل آورید، رفتار و طرز برخورد شما نسبت به آنها تغییر خواهد کرد و رفتار و طرز برخورد آنها نیز نسبت به شما تغییر خواهد نمود.

بعنوان پزشک فروش، در کلیه جلساتی که با مشتری موکل خود می گیرید؛ بویژه در اولین جلسه،از سه مرحله عبور می کنید. کلیه پزشکان از هر تخصصی در سرتاسر جهان، سه مرحله مشابه را با تمام بیماران طی می کنند