جادویِ خریدِ شَهری

جادویِ خریدِ شَهری

اپلیکیشنی برای سهولت در روند خرید از سطح شهر

دانلود رایگان اپلیکیشن
عنوان محتوای سفارشی

اینقد عجیبه انگار الکیه ... !

کمتر در بازار سرگردان دنبال چیزهایی که می خواهید می گردید.

کمتر در بازار سرگردان دنبال چیزهایی که می خواهید می گردید.

کمتر در ترافیک می مانید و اعصابتان خورد می شود.

کمتر در ترافیک می مانید و اعصابتان خورد می شود.

کمتر پول کرایه و بنزین می دهید.

کمتر پول کرایه و بنزین می دهید.

+ در یک لحظه از همـه مغــازه ها ســوال کنید.
+ آدرس مــغــــازه هـــا را راحــت پیـــدا کنـــیـــد.
+ ویترین مغازه ها همیشه در جیب شماست.
+ اگـــر اســــــم چــــیـــزی کــــه مـــی خواهید را
نمی دانید با عکس درخواست کنید.

+ حتی می توانیــد با مغـازه دارهــا چــت کنید.
+ هر چقدر می خواهید به مغازه دارهـا فرصت
پاسخگویی بدهید.
+ در هر منطقه ای از شهر که دلتـان میخواهد
جستجو کنید.